TOMCIO PALUCH

Tel. 793-050-087

Metody czynne:
• metoda samodzielnych doświadczeń,
• metoda kierowania własną działalnością dziecka,
• metoda zadań stawianych dziecku,

Metody oglądowe:
• obserwacja i pokaz,
• osobisty przykład nauczyciela,
• udostępnianie sztuki – dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzycznego,

Metody słowne:
• rozmowy,
• opowiadania,
• zagadki,
• objaśnienia i instrukcje,
• sposoby społecznego porozumiewania się,
• metody żywego słowa,

Metody aktywizujące:
• burza mózgów,  
• gry dydaktyczne.

Aby zrealizować program wychowania przedszkolnego wspieramy się licznymi metodami stymulującymi aktywność i samodzielność dziecka, zachęcającymi do twórczych poszukiwań, oraz pozwalającymi na wzmocnieniu poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości.

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
Z założenia ma na celu równoczesne rozwijanie funkcji językowych i spostrzeżeniowych (wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych) oraz integrację percepcyjno-motorycznej pomiędzy tymi funkcjami. Dzięki oddziaływaniu MDS na rozwój psychomotryczny, dzieci z większą łatwością przyswajają naukę czytania i pisania. Co więcej, jest profilaktyką przeciw występowaniu dysleksji rozwojowych u dzieci. Bazuje na piosenkach o temtyce dziecięcej.
Metoda twórczego myślenia J. Osborne „Burza mózgów”

W odniesieniu do tej metody, można spotkać się również z terminami „giełda pomysłów”, „fabryka pomysłów”, „sesja wartościowania” lub „metoda Osborna”. Metoda ta składa się z trzech etapów. Pierwszym jest faza wytwarzania pomysłów. Otrzymujemy wiele rozwiązań , w krótkim czasie. Drugim etapem jest ocena i analiza. Trzecim zastosowanie pomysłów, rozwiązań w praktyce.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Głównym założeniem tej sprawdzonej i lubianej przez dzieci metody jest posługiwanie się ruchem, jako narzędziem do wspomagania rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego poprzez:
- rozwijanie za pomocą ruchu świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni,
- usprawnienie ruchowe,
- rozwijanie umiejętności  dzielenia się  przestrzenią z innymi osobami oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku,
- łagodzenie napięcia emocjonalnego,
- rozwijanie otwartości, budowanie zaufania,
- rozwijanie inicjatywy oraz aktywności przejawianej w zabawie,
- budowanie wiary we własne siły a jednocześnie uwrażliwienie na innych,
- rozwijanie twórczej postawy, kreatywności oraz umiejętności koncentrowania się na zadaniu.
Proponowane ćwiczenia są proste i dostosowane do wieku uczestników, wszystkie reakcje oraz sposoby wykonywania ćwiczeń są właściwe i wywołują dużo pozytywnych emocji.

Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana
Na starcie, nauczyciel wyjaśnia dzieciom co mają robić, ale nie mówi jak to zrobić. Sam aktywnie włącza się do zabawy jako towarzysz i schodzi na drugi plan. Jest to improwizacja ruchowa dzieci - bez pokazania przez nauczyciela wzorca ruchu. Wykorzystuje się różne formamy ruchu, takie jak: odkrywanie, naśladowanie, inscenizacja, gimnastyka wykorzystująca ruch naturalny, pantomima,  taniec, itp. Dzięki tej metodzie, dzieci rozwijają się w zakresie: wyczucia własnego ciała, wyczucia przestrzeni, wyczucia ciężaru ciała (siły), doskonaleniu płynności ruchu, w zakresie kształtowania umiejętności współdziałania z partnerem lub grupą.

Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej
„Poznaje, doświadczam, tworzę” - wystem edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej to metoda  pracy, która wykorzystuje naturalną potrzebę ruchu i spontanicznego działania.
Poprzez ruch uaktywniamy zmysły, dzięki którym poznajemy otaczający świat.
Ćwiczenia wykonywane są indywidualnie, w parach lub w grupach - przy muzyce. Ruchy wykonywane podczas zabaw plastycznych nawiązują do ruchów wynikających z naturalnej potrzeby ruszania się dzieci w określonym wieku.

Ćwiczenia są realizowane poprzez dotyk i manipulacje. Prowadzący przygotowuje zabawy i gry:
rytmiczne zabawy dydaktyczne wykorzystujące ruchy wybranych części ciała  (np. ręki, nogi); kinezjologiczne gry dydaktyczne wykorzystujące optymalny ruch całego ciała.
Rytm towarzyszący ćwiczeniom ułatwia wykonywanie czynności, zwiększa ogólną koordynację ruchową, co wpływa na integrację układu sensorycznego. Ruch naprzemienny usprawnia pracę obu półkul mózgowych, zapewniając możliwość lepszego odbierania i interpretowania bodźców budujących wiedzę. (na podstawie literatury autorstwa D. Dziamskiej)

Pedagogika zabawy „Klanza”
Zabawa jest naturalna formą dziecięcej aktywności. Jest źródłem przyjemności i jednocześnie daje możliwość zdobywania nowych umiejętności i kompetencji stanowiąc formę ekspresji emocji.

Pedagogika zabawy poprzez zabawy integracyjne, ruchowe, muzyczne, twórcze tańce, plastykę ciała, gry, pozwala odczuwać zadowolenie i radość, zwiększa poczucie integracji w grupie, zachęca do nawiązania kontaktów i współpracy, pozwala ćwiczyć refleks i spostrzegawczość -  wymagając  skupienia i uwagi, ćwiczy szybkie reakcje na określony sygnał lub znak, a także zwinność i zręczność.

Zabawy odprężające i relaksacyjne wywołują dobry nastrój i wyciszają. Zabawy oparte na zgadywaniu  rozwijają percepcję wzrokową, spostrzegawczość oraz pamięć.
Dużą atrakcją zabaw i elementem wzbudzającym  ożywienie i radość dzieci jest duża kolorowa chusta animacyjna.  W nieoceniony sposób rozbudza dziecięcą wyobraźnię, stając się podczas zabawy kolorową rybacką siecią, balonem, łodzią, falującym jeziorem, wiatrem, tajemniczym barwnym prezentem, wirującym kwiatem, i wszystkim co podpowie wyobraźnia.

Zasady obowiązujące w ramach metody:
- zapewnienie dobrowolności uczestnictwa ( zachęcamy dzieci do zabawy, nie przymuszamy)
- uwzględnienie wszystkich poziomów komunikowania  ( dostosowane do poziomu rozwoju i wieku uczestników)
- uznanie pozytywnych przeżyć jako wartości i unikanie rywalizacji
- posługiwanie się różnorodnymi środkami wyrazu (śpiew, słowa, dźwięki, taniec, gesty, śmieszne miny, podskoki, barwy, i wiele innych).

Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
Metoda ta zaprzyjaźnia dzieci z muzyką klasyczną. Aktywne słuchanmie polega na wykonywaniu prostych ruchów. Prezentowanych przez nauczyciela. W ten sposób  dziecko poznaje utwór muzyczny i jego strukturę. Metoda kształtuje u dzieci wrażliwość i wyobraźnię dźwiekową. Zapoznaje dzieci z różnym tempem, rytmem i formą poprzez słuchanie, śpiew, taniec, pantomimę oraz różnorodne formy plastyczne.

Drama
Dziecko poprzez ruch, gest, mowę myśli i uczucia angażuje się w nadaną mu rolę. Uczy odnajdywania się w nowych i nieznanych sytuacjach, pozwala lepiej poznać siebie oraz innych.

Drama:
- jest ćwiczeniem językowym,
- jest treningiem koncentracji i pamięci,
- usprawnia myślenie i rozbudza wyobraźnię,
- uczy komunikatywności,
- pozwala na spontaniczność,
- pozwala zrozumieć uczucia i zachowania innych ludzi.

Gry planszowe:
Zaraz obok zabawy, są najpopularniejszą częścią zajęć w przedszkolu. Oprócz dobrej zabawy niosą ze sobą treści dydaktyczne i wychowawcze.       
• stymulują twórcze myślenie,
• rozwijają wyobraźnię,
• zmuszają do współdziałania,
• uczą ścisłego przestrzegania reguł,
• wymuszają precyzyjne redagowanie poleceń,
• są niekonwencjonalnym sposobem uczenia się,
• dają satysfakcję z wykonanej pracy,
• treści ujęte w grach głęboko zapadają w pamięć.

Bajkoterapia
Dziecko tak jak człowiek dorosły przeżywa napięcia i lęki. Odpowiednio dobierane bajki, w przyjazny sposób pomagają dzieciom nazywać odczuwane emocje, określać nowe sytuacje w których się znajdują, a na przykładach bohaterów pokazują jak można sobie z nimi radzić. Bajki budują poczucie wiary we własne siły, wspierają w radzeniu sobie z emocjami, uczą je nazywać oraz pokazują jak można reagować, są również pretekstem do zadawania pytań, robudzając zaciekawienie i kreatywność, mają wartość motywującą. Bajkoterapia to również sprawdzona metoda relaksacyjna odpowiednio dobrane bajki wyciszają i odprężają redukując napięcie mięśniowe i emocjonalne.

Twórcze Tomcio Paluszki – zabawy plastyczne
Zajęcia plastyczne są tworzone tak, by w sposób kreatywny i twórczy rozwijały umiejętności manualne oraz koordynację  wzrokowo- ruchową. Zajęcia czerpią z różnorodności form i materiałów plastycznych. Jest to czas radosnej zabawy, tworzenia i nauki. Przygoda z barwami, kredkami, farbami, stemplami, bibułą, kolorowym papierem, plasteliną, różnymi masami i przedmiotami, które dzięki dziecięcej wyobraźni przemienią się w dzieła artystyczne.

Zabawy logopedyczne - Gaduśkowo
Zajęcia w ramach profilaktyki logopedycznej, mają na celu usprawnianie aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego poprzez formę ćwiczeń i zabaw logopedycznych uwzględniających  indywidualne potrzeby i możliwości dziecka podczas prowadzonych zajęć.

Zabawy z językiem angielskim
Zajęcia muzyczno-ruchowo-plastyczne  z językiem angielskim, śpiewanie piosenek  dla najmłodszych połączone z  atrakcyjnymi tematycznymi zabawami ruchowymi oraz plastycznymi, mającymi na celu osłuchanie  i przybliżenie dzieciom języka angielskiego. Elementy relaksu przy anglojęzycznych kołysankach.